Pravila Osmica 8ball

U ovoj igri se primjenjuju Generalna pravila za bilijar sa depovima, osim ako se ona direktno
ne protive ovim dodatnim pravilima.

1.1 CILJ IGRE

Osmica je igra najavljenih udaraca koja se igra bjelom kuglom i 15 ciljnih kugli oznacenih
brojevima od 1 do 15. Jedan igrac mora ubaciti kugle iz grupe kugli numerisanih od 1 do 7
(pune kugle) , a drugi igrac ubacuje kugle numerisane od 9 do 15 (šarene kugle).

IGRAC KOJI PRVI UBACI SVE SVOJE KUGLE I ZATIM NA ISPRAVAN NACIN
UBACI KUGLU BR. 8, SMATRA SE POBJEDNIKOM.

1.2 NAJAVLJIVANJE UDARACA

Kugle i rupe koje su ocigledne ne moraju se najavljivati. Ako nije siguran na koju kuglu i rupu
ce se igrati, protivnik ima pravo da trai najavu udarca. Udarci preko stola i kombinacije se ne
smatraju ociglednim, pa se mora obratiti panja pri najavi ciljne kugle i rupe. Pri najavi udarca
NIKADA nije potrebnop naznaciti detalje kao što su: broj martinela, broj prelaza preko stola,
tuširanje, karamboliranje i sl. Ako se kugla ubaci u rupu, a nacinjen je faul, ta kugla se racuna
kao ubacena bez obzira da li pripada igracu ili njegovom protivniku. Pocetni udarac
(razbijanje) nije najavljen udarac. Igrac koji je izveo pocetni udarac u osmici, moe nastaviti
sa igrom ako je pri razbijanju na ispravan nacin ubacio bilo koju ciljnu kuglu.

1.3 SLAGANJE KUGLI U TROUGAO

Kugle se slau u trougao na zadnjem djelu stola pri cemu je kugla broj 8 u centru trougla, prva
kugla u trouglu na zadnjoj tacki, šarena kugla u jednom uglu trougla i puna kugla u drugom
uglu.

1.4 NAIZMENICNI POCETNI UDARCI

Pobjednik nadigravanja odlucuje ko ce izvesti pocetni udarac (razbijanje). Tokom
individualnih takmicenja, igraci naizmenicno izvode pocetne udarce u svakom sledecem setu.
(Igrac uvek ima pravo da prepusti izvodenje pocetnog udarca svom protivniku).

1.5 FAULOVI SKOK I MASE UDARACA

U mecevima u kojima nema sudije primenjuje se pravilo 'faulova samo bele kugle', ali igrac
mora biti svjestan da ako u toku skok (damp) udarca, pri skretanju ili mase udarcu, bjela
kugla prede preko ili oko numerisane kugle koja nije ciljna a pomjeri je (bilo da je pomjeri
štapom,belom, kuglom, rukom ili sl.) smatra se da je nacinjen faul.

1.6 DOZVOLJENI POCETNI UDARAC (RAZBIJANJE)

(Definisano) Da bi izvršio ispravan udarac, igrac koji izvodi pocetni udarac (razbijanje) mora:
1. Da ubaci kuglu u rupu, ili
2. Da izvede udarac tako da najmanje 4 numerisane kugle dodirnu martinelu
Ako nije izveden pravilan udarac, nacinjen je faul, a njegov protivnik ima pravo da:
1. Prihvati poziciju kugli na stolu i izvede udarac, ili
2. Ponovo sloi kugle u trougao i sam izvede pocetni udarac, ili da dozvoli protivniku da
ponovi pocetni udarac

1.7 UBACIVANJE BJELE KUGLE U RUPU PRI PRAVILNOM IZVODENJU POCETNOG
UDARCA

Ako igrac ubaci bjelu kuglu pri pravilnom izvodenju pocetnog udarca:
(1)Sve kugle ubacene u rupi ostaju u rupi (izuzetak: kugla br.8, videti pravilo 4.9),
(2)nacinjen je faul,
(3)sto je otvoren (videti pravilo 4.10)
NAPOMENA: Igrac koji je sledeci na potezu ima belu kuglu u ruci iza glavne linije i ne moe
udariti kuglu koja je iza glavne linije, osim ako ne udari tako da bjela kugla prvo prede glavnu
liniju, odbije se od martinele i vrati se iza glavne linije i udari ciljnu kuglu. (Ako pri izvodenju
ispravnog pocetnog udarca bjela kugla odskoci sa stola, nema ponovnog razbijanja).

1.8 ODSKAKANJE CILJNIH KUGLI VAN STOLA PRI IZVODENJU POCETNOG
UDARCA

Ako pri izvodenju pocetnog udarca ciljna kugla odskoci van stola, nacinjen je faul i igrac koji
je sledeci na potezu moe da:
1.)Prihvati poziciju kugli na stolu i izvede udarac,
2.)Uzme belu kuglu u ruku iza glavne linije i izvede udarac (videti i pravilo 4.18)

1.9 UBACIVANJE KUGLE BROJ 8 PRI IZVODENJU POCETNOG UDARCA

Ako se pri pocetnom udarcu kugla br. 8 ubaci u rupu, igrac koji je izveo pocetni udarac moe
traiti da se kugle ponovo sloe u trougao i da ponovo izvede pocetni udarac, ili da se kugla
br. 8 postavi na zadnju tacku i da se nastavi sa igrom. Ako je igrac prilikom izvodenja
pocetnog udarca ubacio i kuglu br. 8 i bjelu kuglu, igrac koji je sledeci na potezu moe da
trai da se kugle ponovo sloe u trougao ili da postavi kuglu br. 8 na zadnju tacku i izvede
udarac, pri cemu ima bjelu kuglu u ruci iza glavne linije.

1.10 OTVORENI STO

(Definisano) – Sto je 'otvoren' dok još nisu izabrane grupe kugli (šarene ili pune). Kada je sto
otvoren, dozvoljeno je prvo udariti punu kuglu da bi ubacio šarenu i obrnuto. Napomena: sto
je uvek otvoren neposredno nakon izvodenja pocetnog udarca. Kada je sto otvoren u procesu
ubacivanja najavljenih punih i šarenih kugli, dozvoljeno je prvo pogoditi šarenu ili punu kuglu

ili kuglu br.8. Medutim, kada je sto otvoren, a prvo se pogodi kugla broj 8, nijedna puna ili
šarena kugla ubacena u rupu se nece racunati u korist igraca koji je izveo udarac. Igrac koji je
izveo udarac gubi potez; ubacene kugle ostaju u rupi; igrac koji je sledeci na potezu najavljuje
kuglu i sto je još uvek otvoren. Dok je sto otvoren, sve kugle koje su na dozvoljen nacin
ubacene u rupu tamo i ostaju. (Ako igrac pri ispravnom pocetnom udarcu ubaci u rupu sve
kugle jedne grupe, on moe da bira kugle druge grupe ili kuglu broj 8.)

1.11 IZBOR GRUPE KUGLI

Odluka o izboru punih ili šarenih kugli nije donešena cak i ako je ubacena kugla iz samo jedne
ili iz obe grupe. STO JE UVJEK OTVOREN NEPOSREDNO NAKON IZVODENJA
POCETNOG UDARCA. Odluka o izboru grupe kugli je donešena tak nakon što igrac na
ispravan nacin ubaci najavljenu kuglu posle pocetnog udarca.

1.12 ISPRAVAN UDARAC

(Definisano) Prilikom svih udarca (osim prilikom pocetnog udarca ili kada je sto otvoren),
igrac koji izvodi udarac mora odigrati tako da prvo udari jednu kuglu iz svoje grupe i da:
1. ubaci u rupu numerisanu kuglu, ili
2.da bjela kugla ili bilo koja numerisana kugla dodirne martinelu.
NAPOMENA: Igracu koji izvodi udarac je dozvoljeno da bjela kugla prede sto, odbije se od
martinele i udari ciljnu kuglu; medutim, nakon kontakta, ciljna kugla mora biti ubacena u
rupu, ili da bjela kugla ili bilo koja druga numerisana kugla moraju dodirnuti martinelu. Ako
se ne ispune ovi uslovi, nacinjen je faul.

1.13 'SIGURNOSNI' (SEJF) UDARAC

Iz taktickih razloga, igrac moe da izabere da ubaci ociglednu ciljnu kuglu i da prekine svoj
krug uz prethodnu najavu „sejf“-a. Sigurnosni udarac je definisan kao ispravan udarac. Ako
igrac koji je na potezu i namerava da odigra sigurnosni udarac ubacivanjem ocigledne ciljne
kugle, pre izvodenja udarca, mora prethodniku da najavi sejf. Ako to NIJE ucinjeno i jedna od
ciljnih kugli igraca koji je na potezu upadne u rupu, igrac ce morati ponovo da izvede udarac.
Sve kugle ubacene tokom sigurnosnog udarca ostaju u rupi.

1.14 BODOVANJE

Igrac moe da izvodi udarce dokle god na dozvoljen nacin ubacuje ciljne kugle iz svoje grupe.
Nakon što je na ispravan nacin ubacio u rupu sve kugle iz svoje grupe, igra tako da ubaci u
rupu kuglu broj 8. (To znaci, nakon što su sve kugle iz njegove grupe kugli ubacene u rupu.)

1.15 PENALIZOVANJE FAULA

Protivnik dobija bjelu kuglu u ruku. To znaci da igrac moe da postavi bjelu kuglu bilo gdje
na stolu (ne mora da bude iza glavne linije, osim pri pocetnom udarcu). Ovim pravilom se
sprijecava da igrac napravi namerni faul, kojim bi imao prednost nad svojim protivnikom.
Sa „bjelom kuglom u ruci“ igrac je moe postaviti rukom ili bilo kojim delom štapa
(ukljucujuci i vrh štapa). Bilo koji nedozvoljeni udarac koji ukljucuje udaranje bjele kugle dok
se ista pozicionirana, smatra se faulom. (Takode vidjeti pravilo 3.39).

1.16 KOMBINOVANI UDARCI

Kombinovani udarci se smatraju ispravnim; medutim, kugla broj 8 se ne smije koristiti kao
prva kugla u kombinaciji osim kada je sto otvoren. (Kada igrac igra kombinovani udarac, prvo
mora da dodirne kuglu iz svoje grupe.)

1.17 NEISPRAVNO UBACENE KUGLE

Smatra se da je ciljna kugla ubacena na neispravan nacin ako:
1.) je ta kugla ubacena u toku udarca pri kome je nacinjen faul, ili
2.) najavljena kugla nije upala u najavljenu rupu, ili
3.) je pre izvodenja udarca najavljen sigurnosni udarac (sejf). Kugle koje su ubacene u rupu na
neispravan nacin ostaju u rupi.

1.18 ODSKAKANJE CILJNE KUGLE VAN STOLA

Ako bilo koja ciljna kugla odskoci van stola, nacinjen je faul i igrac gubi potez, osim kada je u
pitanju kugla broj 8 što dovodi do gubitka igre. Sve ciljne kugle koje odskoce van stola se
postavljaju po numerickom redosledu u skladu sa generalnim pravilima za postavljanje kugli.

1.19 IGRANJE NA KUGLU BROJ 8

Kada se igra na kuglu broj 8, ubacivanje bjele kugle u rupu ili faul ne povlaci gubitak igre ako
kugla broj 8 nije ubacena u rupu ili ako nije odskocila van stola. Igrac koji je sledeci na potezu
ima bjelu kuglu u ruci. NAPOMENA: Kugla broj 8 se ne moe na ispravan nacin ubaciti u
rupu izvodenjem kombinovanog udarca.

1.20 GUBITAK IGRE

Igrac gubi igru ako pocini bilo koji od sledecih prekršaja:
a) napravi faul pri ubacivanju kugle broj 8 (izuzetak: videti pravilo 4.9)
b) ubaci u rupu kuglu broj 8 prilikom istog udarca kada je ubacio i poslednju kuglu iz svoje
grupe
c) kugla broj 8 odskoci van stola u bilo kom trenutku u toku igre
d) ne ubaci kuglu broj 8 u najavljenu rupu vec u neku drugu rupu
e) ubaci kuglu broj 8 prilikom neispravnog udarca (kada ona nije ciljna kugla)
NAPOMENA: svi prekršaji moraju biti objavljeni pre izvodenja sljedeceg udarca, ili ce se
smatrati da nije došlo ni do kakvog prekršaja. (Ako je kugla broj 8 ubacena prilikom
sigurnosnog (sejf) udarca, ili dok je sto otvoren a još uvek na stolu ima ciljnih kugli iz obe
grupe, igra je izgubljena.)

1.21 BEZIZLAZNA IGRA

Ako nakon 3 uzastopna kruga svakog igraca (6 krugova ukupno), sudija donosi odluku (ako
nema sudije oba igraca se usaglase) da ce pokušaji ubacivanja ili pomjeranja ciljne kugle
rezultovati gubitkom igre, kugle se ponovo slau u trougao i pocetni udarac izvodi igrac koji
ga je izveo i u bezizlaznoj igri. ZAPAMTITE: Tri uzastopna faula od strane istog igraca ne
povlace gubitak igre. (Sudija ima pravo da proglasi igru bezizlaznom bez obzira na to koliko
je kugli ostalo na stolu.) (Ako eli da proglasi igru bezizlaznom, sudija mora unapred da
objavi 6 krugova.) (Ako bar jedan igrac pokušava da pobedi, igra ne moe biti proglašena
bezizlaznom.)

 SANJIN PEHLIVANOVIC JUNIORSKI PRVAK SVIJETA

SANJIN PEHLIVANOVIC NAJBOLJI MLADI IGRAC EVROPE ZA 2016-TU GODINUPRVA DIVIZIJA DRUGA DIVIZIJA TRECA DIVIZIJA CETVRTA DIVIZIJA PETA DIVIZIJA DIVIZIJA TUZLA DIVIZIJA SARAJEVO
Copyright (c) 2011. - 2019. Bilijar Savez BiH; All rights reserved.
Bilijar.ba