Pravila Devetka 9ball

1. DEVETKA

U ovoj igri se primenjuju opšta pravila igre bilijara sa depovima osim ako nije drugacije odredeno ovim dodatnim pravilima.

1.1 CILJ IGRE

Devetka se igra sa devet ciljnih kuglu koje su oznacene brojevima od 1 do 9 i sa bjelom kuglom. Pri svakom izvodenju udarca, bjela kugla mora prvo da udari kuglu sa najniim brojem na stolu, ali kugle ne moraju biti ubacene u rupu tim redom. Ako igrac na ispravan nacin ubaci bilo koju kuglu, on ostaje na potezu dokle god ne promaši, napravi faul ili dok ne pobedi ubacivanjem kugle broj 9. Nakon promašaja, protivnik nastavlja igru iz pozicije koju je zatekao na stolu, ali nakon bilo kakvog faula igrac koji je sledeci na potezu pocinje da igra sa belom kuglom bilo gde na stolu. Igraci ne moraju da najavljuju udarce.

1.2 SLAGANJE KUGLI

Ciljne kugle se postavljaju u obliku dijamanta (romba), sa kuglom broj 1 na celu (vrhu) dijamanta i sa jednom kuglom na donjem kraju dijamanta. Kugla broj 9 se postavlja u sredinu dijamanta, a ostale kugle se postavljaju neodredenim redosledom što blie jedna drugoj. Igra pocinje sa bjelom kuglom u ruci iza glavne linije.

1.3 ISPRAVAN POCETNI UDARAC

Pravila za izvodenje pocetnog udarca su ista kao i za izvodenje drugih udaraca, izuzev:
a) Igrac koji izvodi pocetni udarac mora izvesti udarac tako da prvo belom kuglom pogodi kuglu broj 1 i da bilo koju numerisanu kuglu ubacu u rupu ili da se bar 4 druge numerisane kugle odbiju od martinele
b) Ako se bjela kugla ubaci ili odskoci van stola, ili ako se pocetni udarac ne izvede ispravno nacinjen je faul i protivnik dobija bjelu kuglu u ruku bilo gde na stolu
c) Ako pri izvodenju pocetnog udarca ciljna kugla odskoci van stola, nacinjen je faul i protivnik ima bjelu kuglu u ruci bilo gde na stolu. Ciljna kugla se ne vraca na sto (Izuzetak: ako je u pitanju ciljna kugla broj 9 ona se vraca na sto).

1.4 NEPREKIDNA IGRA

Pri udarcu koji je neposredno nakon pocetnog udarca, igrac moe izvesti „puš aut“. (Videti pravilo 5.5). Ako igrac ubaci jednu ili više kugli pri pravilnom izvodenju pocetnog udarca, on nastavlja da igra dok ne promaši, napravi faul ili dobije set. Ako igrac promaši ili napravi faul, drugi igrac dolazi na potez i igra dok ne promaši, napravi faul ili pobjedi. Igra se završava kada se kugla broj 9 ubaci prilikom ispravnog udarca, ili kada se igra prekine usljed ozbiljnih kršenja pravila.

1.5 PUŠ AUT

Igrac koji igra neposredno nakon izvodenja ispravnog pocetnog udarca moe odigrati „puš aut“ pri pokušaju da pomjeri bjelu kuglu u bolji poloaj za naredni udarac. Pri tome, bjela kugla ne mora dodirnuti ni jednu ciljnu kuglu ili martinelu, ali i dalje vae sva ostala pravila u vezi sa faulom. Igrac mora da najavi da namjerava da igra „puš aut“, inace se smatra da izvodi obican udarac. Kugle ubacene prilikom „puš aut“ udarca se ne racunaju, ali ostaju u rupi, sa izuzetkom kugle broj 9. Nakon ispravnog puš aut udarca, igrac na potezu moe da igra iz date pozicije ili da prepusti potez protivniku koji je igrao „puš aut“. 'Puš aut' se ne smatra faulom, ako ni jedno drugo pravilo (osim pravila 5.7 I 5.8) nije prekršeno. Neispravan 'puš aut' se kanjava u zavisnosti od faula koji je nacinjen. Ako igrac ubaci bjelu kuglu pri izvodenju pocetnog udarca, protivnik ne moe da igra 'puš aut'.

1.6 FAULOVI

Kada igrac nacini faul, mora da prepusti potez i nijedna kugla ubacena prilikom faul udarca se ne vraca na sto. (Izuzetak: ako je ubacena kugla broj 9, ona se vraca na sto). Igrac koji je sljedeci na potezu dobija bjelu kuglu u ruku; prije izvodenja prvog udarca on moe postaviti bjelu kuglu bilo gde na stolu. Ako igrac nacini nekoliko faula prilikom istog udarca, racuna se kao da je nacinio jedan faul.

1.7 LOŠ UDARAC

Ako bjela kugla prvo udari ciljnu kuglu koja nema najmanji broj na stolu, smatra se da je nacinjen faul.

1.8 BEZ MARTINELE

Ako se ni jedna ciljna kugla ne ubaci i ako bjela kugla ili bilo koja ciljna kugla ne dodirnu martinelu nakon što bjela kugla udari ciljnu kuglu, nacinjen je faul.

1.9 U RUCI

Kada je bjela kugla u ruci igrac je moe postaviti bilo gde na stolu, ali ne smije biti u kontaktu sa ciljnom kuglom. Igrac moe da namešta bjelu kuglu sve dok ne izvede udarac.

1.10 CILJNE KUGLE KOJE SU ODSKOCILE SA STOLA

Neubacene kugle se smatraju da su van stola ako ostanu bilo gdje drugde osim na površini stola. Ako se ciljna kugla izbaci sa stola, nacinjen je faul. Kugle koje su odskocile sa stola se ne vracaju (izuzetak: ako je to ciljna kugla broj 9, ona se vraca) i igra se nastavlja.

1.11 FAUL PRI SKOKU I MASE UDARCU

Ako u mecu nema sudije, smatrace se faulom bjele kugle ako se pri pokušaju izvodenja skok ili mase udarca preko ili oko numerisane ciljne kugle ista pomeri (bez obzira da li je pomjerena rukom, štapom ili mostom).

1.12 TRI UZASTOPNA FAULA

Ako igrac napravi tri uzastopna faula u tri uzastopna udarca, a da ne izvede ispravan udarac u meduvremenu, gubi igru. Tri faula se moraju dogoditi u jednoj igri. Upozorenje se mora uputiti izmedu drugog i treceg faula. Igrac dolazi na potez u odnosu na to kako pravila nalau, a završava se potezom pri kom on promaši, napravi faul ili pobedi, ili ako napravi faul izmedu izvodenja udaraca. (Faul pri pocetnom udarcu se racuna po pravilu 3 faula.)

1.13 KRAJ IGRE

Igra pocinje prelaskom bjele kugle preko glavne linije pri pocetnom udarcu. Kugla broj 1 se mora na ispravan nacin dodirnuti pri pocetnom udarcu. Igra se završava udarcem pri kom je na ispravan nacin ubacena kugla broj 9 ili pošto se nacini faul. (Igra nije gotova dok se sve kugle ne smire) (Igra je gotova ako igrac nacini treci uzastopni faul.)

 

 SANJIN PEHLIVANOVIC JUNIORSKI PRVAK SVIJETA

SANJIN PEHLIVANOVIC NAJBOLJI MLADI IGRAC EVROPE ZA 2016-TU GODINUPRVA DIVIZIJA DRUGA DIVIZIJA TRECA DIVIZIJA CETVRTA DIVIZIJA PETA DIVIZIJA DIVIZIJA TUZLA DIVIZIJA SARAJEVO
Copyright (c) 2011. - 2019. Bilijar Savez BiH; All rights reserved.
Bilijar.ba